Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Partnerzy Projektu

Projekt pierwszej w Polsce specjalizacji Peace and Development Studies jest realizowany przy wsppracy z Polsk Akcj Humanitarn, Programem Bada Porwnawczych nad Ubstwem, Uniwersytetem Islandii oraz z Midzynarodow Akademi Filozofii.

Polska Akcja Humanitarna -Organizacja pozarzdowa. W marcu 2004 roku otrzymaa status organizacji poytku publicznego. Misj PAH jest uczyni wiat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartoci humanitarnych. PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych, aby jak najszybciej uzyskali samodzielno oraz przejli odpowiedzialno za wasn przyszo. Jednoczenie PAH skupia si na polskim spoeczestwie, ksztatujc postawy humanitarne i budujc nowoczesn kultur pomocy. Naczeln zasad PAH jest efektywne dziaanie z poszanowaniem godnoci czowieka oraz dziaanie i udzielanie pomocy bez wzgldu na narodowo, ras, religi czy stron konfliktu. PAH koncentruje si przede wszystkim na niesieniu pomocy dugofalowej, majc na uwadze dugotrway i stabilny rozwj danego regionu dotknitego wojn czy kataklizmem.


The University of Iceland ?(Uniwersytet Islandii) jest rozwojow, edukacyjn oraz naukow instytucj, znan w wiecie z ogromnych sukcesw badawczych. Jest to Uniwersytet Publiczny umiejscowiony w centrum Rekjawiku, stolicy Islandii. Uniwersytet Islandii jest nowoczesn, zrnicowan oraz dynamicznie rozwijajc si instytucj, ktra oferuje moliwo studiw i bada w ponad 300 programach, odnoszcych si do wikszoci obszarw naukowych i edukacyjnych.


The International Academy of Philosophy ? Midzynarodowa Akademia Filozofii umiejscowiona w Ksistwie Linchensteinu, traktowana jest jako Uniwersytet, ktry przyczynia si do odnawiania dorobku intelektualnego wiata. Dziaalno IAP koncentruje si wok dwch strumieni. Pierwszym s szeroko rozumiane badania teoretyczne z zakresu filozofii, przy jednoczesnej dziaalnoci edukacyjnej. Drugim jest dziaalno w ramach ?Think Tank?, ktre utrzymuj cis relacj z zasadami spoeczno ? ekonomicznej odpowiedzialnoci.


CROP ? Comaprative Research Programme on Poverty ? (Program Bada Porwnawczych nad Ubstwem) - to midzynarodowa organizacja pozarzdowa, ktra powstaa z inicjatywy International Social Science Council (ISSC). CROP jest odpowiedzi rodowiska akademickiego na problem ubstwa na wiecie. Koncentruje si w gwnej mierze na midzynarodowych i interdyscyplinarnych badaniach naukowych dotyczcych problemu ubstwa. Gwnym celem CROP jest budowa baz danych, oraz nagromadzenie wiedzy, ktra moe sta si fundamentem dla redukcji poziomu biedy na wiecie. CROP skupi wok siebie wielu badaczy zwizanych z t tematyk, oraz zyska sobie opini niezalenego gosu w obszarze, ktry podlega wpywom licznych grup interesw.

Share this post

You are here: Partnerzy Partnerzy Projektu