Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character


 

Powstała w 1987 roku BASIC ? British American Security Information Council jest organizacją działającą jako niezależny ośrodek badawczy i doradczy.  Owoce jej badań są powszechnie szanowane i wykorzystywane przez różnego rodzaju organizacje oraz badaczy.  BASIC skupia się na bezpieczeństwie transatlantyckim oraz kontroli zbrojeń jako sposobie na dążenie do bardziej stabilnego i bezpiecznego świata. Swoje cele BASIC osiąga poprzez: badanie i dostarczanie krytycznych analiz dotyczących bezpieczeństwa transatlantyckiego, w tym kontroli zbrojeń i procesu rozbrojenia, zwłaszcza w zakresie broni masowego rażenia; badanie narodowych, regionalnych
 i międzynarodowych strategii bezpieczeństwa oraz monitorowanie międzynarodowego handlu bronią. Ważnym elementem aktywności BASIC jest także asystowanie w procesie rozwoju transatlantyckich strategii bezpieczeństwa oraz upublicznianie informacji o nich w celu budowania społecznego zrozumienia.

 

Oddział Carnegie Endowment for International Peace w Europie z siedzibą w Brukseli został stworzony w 2007 roku. Wnosi unikalną, pozaeuropejską perspektywę do najcięższych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się Europa, włączając w to wzrastające w potęgę Chiny, Indie, mającą nowe aspiracje Rosję czy demokrację na Bliskim Wschodzie. Carnegie Europe jest kluczową częścią The Endowement?s New Vision , której celem jest stworzenie pierwszego globalnego think - tanku poprzez zaangażowanie polityków, komentatorów, ekspertów oraz różnego rodzaju fora publiczne, debaty i konsultacje w całej Europie.

 

 

 
 

Celem Carter Center działającego we współpracy z Emory University jest przyczynianie się do szeroko pojętej promocji praw człowieka, a także walki z nieuzasadnionym ludzkim cierpieniem. Centrum zostało ufundowane w 1982 roku przez byłego prezydenta USA Jimmiego Cartera i do tej pory wypełniało swoje cele statutowe (wpieranie wolności i demokracji, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów, ochronę zdrowia) w ponad 70 krajach świata.

 

 

 

 

 
Celem Carter Center działającego we współpracy z Emory University jest przyczynianie się do szeroko pojętej promocji praw człowieka, a także walki z nieuzasadnionym ludzkim cierpieniem. Centrum zostało ufundowane w 1982 roku przez byłego prezydenta USA Jimmiego Cartera i do tej pory wypełniało swoje cele statutowe (wpieranie wolności i demokracji, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów, ochronę zdrowia) w ponad 70 krajach świata.
 
 
 
 
 
 
Christian Michelsen Institute (CMI) to niezależne centrum zajmujące się badaniami nad kwestiami międzynarodowymi polityk rozwojowych. CMI został założony w roku 1930 i ma siedzibę w Bergen. Zakres badań Instytutu można zawrzeć w czterech podgrupach: prawa człowieka, demokracja i rozwój; pokój, konflikt i państwo; walka z biedą; reformy sektora publicznego.

www.cmi.no     

 

 Center for Research on Poverty (CROP) to międzynarodowa organizacją pozarządowa powołana do życia przez Międzynarodową Radę Nauk Społecznych. Sekretariat organizacji mieści się przy Uniwersytecie w Bergen. Organizacja zajmuje się badaniami nad fenomenem biedy i jest swego rodzaju międzynarodową
i multidyscyplinarną siecią skupiającą naukowców zajmujących się tym problemem.

 

 

 
 

 

Economists for Peace and Security (EPS) jest organizacją zrzeszającą ekonomistów i innych naukowców zajmujących się problemami społecznymi, a także zwykłych ludzi, którzy interesują się tematyką pokoju, konfliktu, wojny i światowej ekonomii. Celem EPS jest informowanie o pełnych kosztach wojen i konfliktów, a także proponowanie alternatywnych dróg do budowania światowego bezpieczeństwa. W skład EPS wchodzi trzynaście organizacji promujących ekonomiczną analizę i podejmowanie właściwych działań w zakresie pokoju, światowego bezpieczeństwa i ekonomii. EPS dąży do tego, aby ludzie żyjący na świecie byli bezpieczni, wolni od strachu, oraz korzystali z dobrze działającej światowej gospodarki. EPS działa na poziomie lokalnym, regionalnym, a przede wszystkim międzynarodowym, aby redukować napięcia między państwami oraz wspomagać zmiany dążące do zbudowania bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata.
 

 

 

 

 

The European Council of Religious Leaders jest instytucją skupiającą europejskich przywódców religijnych reprezentujących chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, sikhizm oraz zaratusztrianizm w celu współpracy w zakresie zapobiegania konfliktom, pokojowej koegzystencji i rekoncyliacji oraz zachęcania członków poszczególnych wspólnot religijnych do czynienia tego samego. 
 

 
 

 

 
 
Global Policy Forum (GPF) jest niezależną instytucją, która monitoruje prace Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz obserwuje globalne procesy polityczne. GPF interesuje się w szczególności działaniami Rady bezpieczeństwa ONZ, problemami głodu i niedoboru żywności na świecie oraz globalna ekonomią. GPF promuje odpowiedzialność i obywatelskie uczestnictwo w podejmowaniu decyzji związanych z bezpieczeństwem, społeczną sprawiedliwością oraz prawem międzynarodowym. GPF zbiera i przetwarza informacje, umieszcza je na swojej stronie internetowej oraz poprzez organizację konferencji, spotkań, a także wydawanie publikacji informuje opinię publiczna o problemach, którymi się zajmuje.
 
 

 

 

 

Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami Religijnymi (HL-SETNERET) poprzez badania, projekty edukacyjne i informacyjne, wystawy oraz konferencje przyczynia się do pogłębienia wiedzy
o Holokauście i mniejszościach religijnych. Centrum jest także miejscem dla ludzi, którzy chcą uczestniczyć w dialogu dotyczącym kontrowersji związanych z religią, rasizmem i etnicznie motywowanymi represjami.

www.hlsenteret.no

 

Human Rights Watch (HRW) jest jedną z wiodących w świecie organizacji zajmujących się prawami człowieka. Poprzez zwracanie uwagi na miejsca gdzie łamane są prawa człowieka, HRW wpiera prześladowanych i wywiera presję na oprawców. Przez 30 lat HRW nieustępliwie pracował na prawne i moralne podstawy do głębokich zmian prowadzących do poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania praw ludzi na całym świecie. Misją HRW jest obrona praw człowieka. HRW wspiera ofiary i aktywistów w walce z dyskryminacją, stoi na straży wolności politycznych i broni oskarżonych, nawołuje rządy do przerwania stosowania praktyk prowadzących do naruszania praw człowieka.

 
 

 

The International Crisis Group (ICG) jest niezależną, bezstronną i rzetelną organizacją dostarczającą analiz, rad   i informacji dla rządów, międzynarodowych organizacji jak ONZ, UE czy Bank Światowy w celu zapobiegania I pokojowego rozwiązywania konfliktów. Crisis Group została założona w 1995 roku jako międzynarodowa organizacja pozarządowa w wyniku inicjatywy grupy osób, które były przerażone bezsilnością wspólnoty międzynarodowej wobec konfliktów pierwszej polowy lat dziewięćdziesiątych. Tym co różni ICG od innych organizacji pracujących nad tematyką analizy, prewencji i rozwiązywania konfliktów jest unikalna kombinacja opartej o lokalne badania analizy, merytorycznych rad i wysokiej jakości wsparcia prawnego.  We władzach ICG zasiada wielu ekspertów, pełniących wcześniej wysokie funkcje w rządach czy organizacjach międzynarodowych. Kwatera główna ICG znajduje się w Brukseli, zaś główne biura doradcze umieszczone są w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Londynie oraz w formie biur łącznikowych w Moskwie i Pekinie. ICG prowadzi obecnie wiele biur regionalnych i terenowych reprezentacji, mają one siedziby w: Abuja, Baku, Bangkoku, Bejrucie, Biszkeku, Bogocie, Kairze, Colombo, Dakarze, Damaszku, Dili, Islamabadzie, Istambule, Jakarcie, Jerozolimie, Kabulu, Katmandu, Kinszasie, Nairobi, Ouagadougou, Port-au-Prince, Pretorii, Prisztinie, Sarajewie, Seulu, Tbilisi oraz Teheranie.

 

The International Development Research Centre (IDRC) jest instytucją stworzona w 1970 roku przez Parlament Kanady aby pomagać krajom rozwijającym się w użytkowaniu technologii i nauki do poszukiwania praktycznych, długoterminowych rozwiązań problemów socjalnych, ekonomicznych i ekologicznych.

 

 

 

 
 Założone w 1993, INCORE (International Conflict Research) jest wspólnym projektem ONZ oraz Unwersytetu w Ulsterze. Łącząc badania z edukacją oraz analizą porównawczą, INCORE stara się opisać przyczyny i konsekwencje konfliktu w Irlandii Północnej oraz strategie pokojowego rozwiązywania sporów na świecie. INCORE stara się twórczo wpływać na decydentów politycznych oraz praktyków zaangażowanych w działania mające zakończyć konflikty i zaprowadzić pokój.
 
 

Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS) powstał aby szukać alternatywnych i niezależnych rozwiązań dla badań nad pokojem i bezpieczeństwem w Azji Południowej.  IPCS prowadzi badania na temat zagadnienia bezpieczeństwa w regionie Azji Południowej i dzieli się ich rezultatami z decydentami politycznymi i opinia publiczną. Obecnie Instytut zajmuje się tematyką zbrojeń nuklearnych w Azji, oraz sytuacją polityczną w Bangladeszu, Nepalu, Sri Lance, Pakistanie, Kaszmirze i Chinach.

http://www.ipcs.org/

 

 

The International Peace Institute (IPI) jest niezależnym, międzynarodowym think tankiem z zespołem składającym się z przedstawicieli ponad dwudziestu krajów. Siedziba IPI mieści się w Nowym Jorku, naprzeciwko budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych. IPI zajmuje się promowaniem prewencji i rozwiązywaniem konfliktów między oraz wewnątrzpaństwowych przez promowanie idei pokoju i wzmacnianie instytucji zajmujących się pokojem. Aby osiągnąć swoje cele, IPI zatrudnia wielu badaczy związanych z naukami politycznymi, organizuje liczne spotkania, konferencje oraz tworzy szeroko zakrojone programy naukowo-badawcze.
 

 
 

 

 

Notre Dame Kroc Institute jest jednym z głównych światowych centrów studiów nad przyczynami konfliktów i strategiami zrównoważonego pokoju.  Instytut prowadzi badania nad wojną, ludobójstwem, terroryzmem, etnicznymi I religijnymi konfliktami oraz łamaniem praw człowieka.

http://kroc.nd.edu/
 

 

Norweski Instytut Nobla, powołany w 1904 roku, to jedna z najbardziej prestiżowych norweskich instytucji. Kieruje nim dyrektor pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Komitetu Nobla. Podstawowym zadaniem Instytutu jest zdobywanie informacji na temat osób nominowanych do Nagrody Pokojowej.

 

 

www.nobelpeaceprize.org

 

 

  Norewgian Church Aid (NCA) to jedna z pięciu największych instytucji w Norwegii świadczących pomoc rozwojową, ma biura w 65 państwach na świecie. Jej działalność jest finansowana przez Norweski Kościół Protestancki, Królestwo Norwegii oraz prywatnych darczyńców. NCA stara się stać na straży podstawowych praw człowieka oraz ratować i chronić ludzkie życie poprzez stałe poprawianie warunków życia najbiedniejszych i najbardziej bezradnych ludzi, niezależnie od płci, przekonań politycznych, religii czy pochodzenia etnicznego.

 

 

 

 Założony w 1959 roku Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI) to odpowiednik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jest to instytucja o charakterze badawczym będąca zapleczem eksperckim dla norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także prowadząca swoje własne programy (przykładowo projekt szkolenia ?pokojowego? cywilów afrykańskich).

www.nupi.no

 International Peace Research Institute (PRIO) w Oslo, to jeden z najbardziej prestiżowych na świecie instytutów badawczych zajmujących się studiami nad pokojem i rozwiązywaniem konfliktów. W przyszłym roku będzie obchodził swoje 50-lecie. PRIO prowadzi wysokiej jakości akademickie badania dążące do promocji rozwiązań dążących do budowania bardziej bezpiecznego świata. Większość zatrudnionych w instytucie stanowią niezależni badacze i doktoranci, a także studenci ostatnich lat studiów magisterskich, co zapewnia tej instytucji świeże oraz nowatorskie spojrzenie na kwestie pokoju i bezpieczeństwa.

 

 
 

Założony w 1966 roku Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) jest niezależnym międzynarodowym instytutem zajmującym się badaniami nad konfliktem, zbrojeniami i rozbrojeniem. Instytut dostarcza danych, analiz oraz rekomendacji bazując na ogólnie dostępnych źródłach i wywiadach. SIPRI został założony na mocy decyzji Parlamentu szwedzkiego i otrzymuje znaczną cześć środków na działanie od Rządu szwedzkiego. SIPRI jest unikalna platformą umożliwiającą współpracę i wsparcie badaczom z różnych krajów świata pracujących nad licznymi projektami badawczymi. Dzięki współpracy z innymi ośrodkami badawczymi i indywidualnymi badaczami SIPRI stał się jednym z najbardziej znanych europejskich think - tanków doradzającym min. Organom UE oraz ONZ, a także poszczególnym rządom europejskim.
 

 
 

 

The Uppsala Conflict Database Program (UCDP) został założony na początku lat osiemdziesiątych. Zajmuje się zbieraniem danych o konfliktach zbrojnych współczesnego świata. Baza umożliwia okiełznanie i zbadanie przyczyn, dynamiki i sposobów rozwiązywania konfliktów. Ponieważ obecnie baza dostępna jest on-line służy informacją każdemu zainteresowanemu na świecie.

http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/search.php

 

 

The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) z siedzibą w Genewie jest autonomicznym instytutem działającym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzącym badania w zakresie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego w celu pomocy wspólnocie międzynarodowej w jej wysiłkach prowadzących do rozbrojenia. Poprzez swoje badania, projekty, publikacje, spotkania i sieci eksperckie UNIDIR promuje kreatywne myślenie i dialog w sprawie rozbrojenia i współczesnych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego. Działalność Instytutu obejmuje szeroki zakres problemów, od zawiłości globalnej dyplomacji po lokalne napięcia i konflikty. UNIDIR bada zarówno obecne jak i potencjalne zagadnienia związane z bezpieczeństwem np. bezpieczeństwo uchodźców, taktyczna broń jądrowa czy cyberwojny. Współdziałając razem z badaczami, dyplomatami, przedstawicielami rządów, NGOs oraz innych instytucji UNIDIR odgrywa rolę ?mostu? łączącego wspólnotę ekspercką z państwami członkowskimi ONZ.

www.unidir.org

 

 
United States Institute of Peace (USIP) jest niezależną i bezstronną instytucją założoną i ufundowaną przez Kongres USA, aby zwiększać możliwości zarządzania międzynarodowym konfliktem bez stosowania przemocy. USIP stara się zmieniać podejście do tematyki konfliktów międzynarodowych poprzez wykorzystanie środków jakimi dysponuje: badania, stypendia, granty, szkolenia, publikacje, nowe metody treningów dla specjalistów w zakresie rozwiązywania sporów.
 
 
 
 
Portal Women War Peace został utworzony przez UNIFEM na podstawie Rezolucji  Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 z października 2000 roku O kobietach, pokoju i bezpieczeństwie jako miejsce publikowania informacji na temat wpływu konfliktu zbrojnych na kobiety i dziewczęta. Portal dostarcza informacji oraz profesjonalnych analiz na temat wpływu konfliktów zbrojnych na kobiety i rolę kobiet w działaniach dotyczących budowania pokoju.
 
 
 

Share this post

You are here: Partnerzy