B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Jak nasze codzienne wybory wp│ywaj▒ na otoczenie? Czym jest zrˇwnowa┐ony rozwˇj? Czy zrˇwnowa┐ony biznes jest osi▒galny? Na te pytania odpowiada raport ?Zrˇwnowa┐one produkty. Promocja zrˇwnowa┐onej produkcji i  konsumpcji? przygotowany przez CSRinfo na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Przewodnikˇw po odpowiedzialnej konsumpcji mamy ju┐ w Polsce kilka, ale ten zas│uguje na szczegˇln▒ uwagŕ, poniewa┐ jest pierwsz▒ publikacj▒ z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki. Raport dotyka zagadnie˝ ogˇlnych, jak polityka wspierania zrˇwnowa┐onego rozwoje na Âwiecie i w Unii Europejskiej, ale tak┐e tych dotycz▒cych bezpoÂrednio naszego regionu i nas jako obywateli Polski: ÂwiadomoŠ konsumencka Polakˇw, dzia│ania polskiego rz▒du na rzecz zrˇwnowa┐onego rozwoju, analizowanie tego aspektu ze strony polskich przedsiŕbiorstw. Tematyka jest doŠ nowa w naszym kraju, raport ten stanowi wiŕc cenne ╝rˇd│o informacji. 

L. Anam, Zrˇwnowa┐one produkty. 19.12.2008 - PDF 0,5MB

Share this post

You are here: Baza publikacji Raporty