Błąd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

Polska pomoc rozwojowa - kryzysowa

Polska pomoc rozwojowa - kryzysowa

Konrad Pdziwiatr

pomocodrotnie

W ostatniej dekadzie Polska  z beneficjenta  pomocy rozwojowej awansowaa do grona donatorw. Podobnie do innych krajw wysoko rozwinitych take i u nas wsppraca rozwojowa staje si istotnym instrumentem polityki zagranicznej. Z roku na rok nasz kraj przekazuje coraz wiksz ilo rodkw budetowych na pomoc krajom sabiej rozwinitym. Wzrasta te poparcie spoeczne dla tego typu dziaa. Jeszcze pi lat temu niecae 70 procent Polakw uwaao, e powinnimy wspomaga rozwj w krajach globalnego poudnia. Teraz 15 procent wicej rodakw popiera ide pomocy rozwojowej i jednoczenie maleje ilo osb ktrzy s jej zdecydowanie przeciwni.

Cho nasza pomoc ronie - co moe cieszy - to jednak nie tak szybko jak powinno to nastpowa. W 2005 roku Polska zobowizaa si do zwikszenia pomocy rozwojowej do poziomu 0,17% PKB do roku 2010. W zeszym roku przeznaczylimy na pomoc jedynie (a) 0,09% PKB i nie zapowiada si na to ebymy w tym roku mieli zamiar podwoi rodki pomocowe, wic do obiecanego poziomu 0,17% PKB raczej nie dobijemy. Tym bardziej abstrakcyjne wydaje si osignicie poziomu 0,33% PKB na pomoc rozwojow, ktre zobowizalimy si przeznacza do roku 2015. Nie to jednak najbardziej martwi, ale brak zdecydowanych dziaa w kierunku poprawienia efektywnoci wydatkowania tych rodkw.

Agencja bye bye

Odkd nasz kraj zacz przeznacza cz rodkw budetowych na pomoc rozwojow trwa dyskusja na temat tego jak robi to najefektywniej. Jedn z gwnych barier jest to, i wszelkie rodki pomocowe musz by wydatkowane w kalendarium rocznym. W praktyce oznacza to, i podmioty realizujce projekty rozwojowe maj czasami mniej ni p roku na wydatkowanie rodkw i przeprowadzenie projektu. Tego typu sytuacja sprawia, e nie sposb jest realizowa projekty dugoletnie wymagajce staego dopywu nowych rodkw finansowych.

Wyjciem z tej sytuacji miao by utworzenie Polskiej Agencji Wsppracy Rozwojowej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, ktra mogaby realizowa projekty dugoterminowe i nie musiaaby si zmaga z rozliczaniem budetw projektowych do koca grudnia kadego roku. W tym roku jak nigdy wczeniej wydawao si, e Agencja w kocu zacznie nabiera realnych ksztatw. Projekt ustawy o powoaniu Agencji by omawiany podczas jednego z ostatnich posiedze Rady Ministrw, lecz niestety zosta zaopiniowany negatywnie. Taki obrt spraw jest nie tylko ogromn porak pracownikw MSZ mocno zaangaowanych w tworzenie projektu ustawy, ale rwnie spoeczestwa obywatelskiego, ktre nie byo w stanie wywrze wystarczajco silnej presji na rzd eby ta sprawa zostaa w kocu uregulowana.

Europejskie Dni Rozwoju nie na polsk kiesze?

Podczas sobotniego IV Forum Polskiej Wsppracy Rozwojowej zebrani mogli te dowiedzie si, e naszego kraju nie sta na organizacj Europejskich Dni Rozwoju przypadajcych na okres polskiej prezydencji w UE. Szkoda, e nas nie sta na organizacj tej jedynej w swoim rodzaju imprezy, bo byaby to cudowna okazja nie tylko na promocj naszego kraju, idei solidarnoci, ale rwnie na realizowane przez polskie instytucje projekty pomocowe. Istniaaby te dua szansa na poprawienie polskiej wsppracy w dziedzinie rozwojowej z innymi donatorami oraz krajami partnerskimi. Jak dotychczas jest to jeden z najsabszych elementw polskiej specjalizacji pomocowej.

Kady penoletni Polak przekazuje kadego roku w podatkach ponad 37 zotych na pomoc rozwojow. Majc chociaby tylko to na wzgldzie powinnimy bardziej zainteresowa si na co s przeznaczane nasze pienidze. Nie wystarczy to, i organizacje pomocowe  ?maj na pomoc oko? i daj o tym zna rzdowi (np. podczas Forum Wsppracy Rozwojowej w formie happeningowej). Cae spoeczestwo powinno ?mie na pomoc oko?. Moe warto przy tej okazji rozpocz dyskusj podobn do tej jaka obecnie toczy si w Wielkiej Brytanii, gdzie rzd w ramach inicjatywy My Aid zaproponowa obywatelom gosowanie poprzez stron internetow na najlepsze projekty rozwojowe. Spoeczestwo ma w ten chocia poredni wpyw na wydatkowanie rodkw pomocowych i moe si bardziej utosamia z polityk rzdu.

Pomoc niekryzysowa

Przykad brytyjski pokazuje rwnie, i pomimo kryzysu, pomoc nie musi by kryzysowa. Brytyjczycy tn wydatki w wielu sektorach gospodarki, ale nie oszczdzaj na pomocy rozwojowej. Do 2013 roku maj zamiar zwikszy rodki przeznaczane na wspprac rozwojow do 0,7 % dochodu narodowego. Ju obecnie jednak budet Departamentu Rozwoju Midzynarodowego wynosi ponad 5 bilionw funtw. Tu warto przypomnie, e to nie Wielka Brytania tylko Polska bya krajem, ktry jako jedyny w Unii Europejskiej zanotowa w ubiegym roku wzrost gospodarczy. To Brytyjczycy powinni wic narzeka na kryzys i ci rodki pomocowe, a nie Polska. Dlaczego tego nie robi? Warto si nad tym cho przez chwil zastanowi.

Share this post

You are here: Baza publikacji Polska pomoc rozwojowa - kryzysowa