B┼é─ůd
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character

O projekcie po projekcie

Peace and Development Studies Community

Pierwotnym celem projektu Peace and Development Studies by│o przygotowanie i wdro┐enie pierwszego w Polsce programu studiˇw w dziedzinie bada˝ nad pokojem i rozwojem globalnym. Projekt by│ realizowany od pa╝dziernika 2008 do czerwca 2011. (Wiŕcej informacji o projekcie PDS znajd▒ Pa˝stwo na starej stronie projektowej)

Aktualnym celem osˇb bezpoÂrednio zwi▒zanych z realizowaniem projektu PDS, oraz tych ktˇrzy interesuj▒ siŕ problematyk▒ PDS, jest kontynuowanie wysi│kˇw zmierzaj▒cych do popularyzacji wiedzy na temat bada˝ nad pokojem i rozwojem globalnym oraz pomoc▒ humanitarn▒.

Niniejszy portal ma na celu przede wszystkich wymianŕ informacji o tematyce zwi▒zanej ze studiami nad pokojem i rozwojem w celu dalszego wzmacniania ÂwiadomoÂci spo│ecznej dla potrzeb aktywnoÂci na rzecz pokoju i rozwoju globalnego. Obecnie brak jest szerokiej platformy wymiany informacji o takim charakterze. Na stronie znajd▒ Pa˝stwo nie tylko wiele cennych artyku│ˇw i prezentacji, ale rˇwnie┐ ca│e ksi▒┐ki o tematyce PDS.

Do wspˇ│pracy w tworzeniu strony zapraszamy wszystkie osoby, ktˇrym bliska jest zawodowo, badawczo b▒d╝ te┐ tylko hobbystycznie problematyka rozwi▒zywania konfliktˇw, studiˇw nad pokojem, wspˇ│pracy rozwojowej oraz pomocy humanitarnej.

Share this post

You are here: O projekcie